Zestaw rejestrowany

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być wszelkie rzeczy oraz zbiory rzeczy, także o zmiennym składzie (np. zapasy magazynowe), ponadto zaś wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i in. W umowie zastawca może się zobowiązać, że w czasie trwania zastawu nie zbędzie ani nie obciąży przedmiotu zastawu.

Zastaw ustawowy powstaje w określonych sytuacjach z mocy samego prawa. Oznaczonym osobom (np. przewoźnikowi, właścicielowi hotelu, spedytorowi, przedsiębiorstwu składowemu) przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach znajdujących się w ich dzierżeniu lub wniesionych do ich lokalu, w celu zabezpieczenia przysługujących im od kontrahenta świadczeń. Na przykład właściciel hotelu ma ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa dla zabezpieczenia swojej należności. Prawo to składa się z prawa zatrzymania rzeczy oraz prawa zaspokojenia z niej w drodze egzekucji sądowej. Przepisy regulujące działalność niektórych jednostek państwowych (np. Polskich Kolei Państwowych) przewidują inny tryb zaspokojenia, np. sprzedaż licytacyjną we własnym zakresie.

Przy zastawie może dojść do zbiegu odpowiedzialności osobistej i rzeczowej, jeżeli dłużnik zaciągając pożyczkęę oddał w zastaw cudzą rzecz za zgodą właściciela, na przykład mąż pożyczył określoną kwotę pod zastaw biżuterii żony. W takiej sytuacji mąż jest dłużnikiem osobistym, a żona dłużnikiem rzeczowym. Wierzyciel może wytoczyć proces każdej z tych dwóch osób. Mąż odpowiada za dług całym swoim majątkiem, zaś żona w granicach wartości zastawionej biżuterii.

Leave a Reply