Zadania i kompetencje wójta lub burmistrza

Zadania i kompetencje wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka jako przewodniczących organów wykonawczych JST:

– 1. Przedkłada kuratorowi oświaty do zaopiniowania arkusze organizacyjne szkół i placówek (art. 31, pkt 6a USO).

– 2. Zaleca dyrektorowi opracowanie programu poprawy efektywności pracy szkoły (art. 34, ust. 2 USO).

– 3. Sprawuje nadzór nad szkołą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (art. 34a USO). Nadzorowi podlega w szczególności: dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. Jest to bardzo rozbudowany zakres działań nadzorujących. W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły znajdują się następujące bloki tematyczne:

– 1) stosunki pracy. W tym bloku nadzór powinien dotyczyć: dokumentacji umów o pracę, zatrudnień na podstawie mianowania, akt personalnych pracowników, zakresu obowiązków pracowników, sposobu rozliczeń zleconych zadań

– 2) wynagrodzenie pracowników. Nadzór polega na stwierdzeniu, czy w szkole istnieją: regulamin wynagradzania, w tym regulamin dodatków opracowany przez organ prowadzący na podstawie art. 30, ust. 6 Kn., przepisy stanowiące ochronę wynagrodzenia za pracę, przepisy dotyczące kar i potrąceń, przepisy dotyczące premii, nagród, świadczeń urlopowych, dodatkowych rocznych wynagrodzeń itp.

– 3) organizacja pracy w szkole – stwierdzenie, czy istnieją: aktualny, zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły oraz przydział zadań i czynności opracowany na podstawie tego dokumentu, regulamin pracy, regulaminy normujące pracę organów szkoły

– 4) czas pracy pracowników.

Leave a Reply