Wypłaty z Funduszu

Wypłaty z Funduszu poddawane są szczególnej kontroli, gdyż nie mogą być wy-datkowane na inne cele niż wskazane we wniosku. Poza tym nie można żądać ich wa-loryzacji, a wydawca, którego wpływy ze wspomożonego przez Fundusz przedsięwzięcia przekroczyły nakłady na określone wydanie, zobowiązany jest nadwyżkę ponad te nakłady, do wysokości kwot mu wypłaconych, Funduszowi zwrócić.

Większej skuteczności funkcjonowania Funduszu służyć mają w ramach ostatniej nowelizacji wprowadzenie obowiązku sporządzania corocznego planu finansowego na potrzeby gospodarki finansowej Funduszu oraz poddanie wpłat na Fundusz rygorom Ordynacji podatkowej.

Leave a Reply