Partnerzy


Wicedyrektor

Wicedyrektor

Wicedyrektor. Przepisy oświatowe niezbyt szeroko traktują o stanowisku wi-cedyrektora. W omawianym już rozporządzeniu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, wicedyrek- torom poświęcony jest paragraf 6. Mówi on, że stanowisko wicedyrektora przedszkola łub szkoły określonej w Ustawie o systemie oświaty może zajmować nauczyciel spełniający w zakresie wykształcenia takie same warunki jak dyrektor szkoły, posiadający co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz mający co najmniej dobrą ocenę pracy z ostatnich czterech lat pracy, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich – pozytywną ocenę pracy. Ponadto musi spełniać warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela tego typu szkoły, jak również warunki prawne wymagane od dyrektorów. O istnieniu stanowiska wicedyrektora decyduje statut szkoły. Statut ramowy określa, kiedy może być powołany wicedyrektor (w szkole, w której jest co najmniej 12 oddziałów) oraz zakres obowiązków wicedyrektorów. Mogą być one konkretyzowane zakresem czynności i poleceniami służbowymi dyrektora szkoły. Funkcję wicedyrektora powierza i odwołuje z niej dyrektor szkoły. Odbywa się to w trybie bezkonkursowym, ale po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej. Brak uściśleń wskazuje, że wicedyrektorem może zostać zarówno nauczyciel mianowany, jak i nieposiadający stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę.

Leave a Reply