Weksel

W naszych obecnych warunkach gospodarczych weksle w Polsce nie mają jeszcze tego znaczenia, co w krajach zachodnich. W obrocie wewaątrzkrąjowym występują najczęściej w stosunkach kredytowych.

Weksel to sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument, zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bez-warunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk określonej osoby wymienionej w tym dokumencie kwoty pieniężnej.

Zobowiązanie wynikające z weksla ma charakter abstrakcyjny, to znaczy jest ważne bez względu na przyczynę wystawienia weksla, na przykład jeśli weksel nie został zwrócony, dłużnik jest nadal obowiązany świadczyć, mimo że wykonał zobowiązanie, które było przyczyną wystawienia weksla.

Rozróżnia się dwa rodzaje weksli: a) weksle trasowane, b) weksle własne . Weksel trasowany jest poleceniem wystawcy weksla skierowanym do trasata, aby ten w podanym terminie wypłacił remitentowi określoną kwotę pieniężną.

W wekslu trasowanym występują trzy osoby: a) wystawca weksla, b) trasat, czyli osoba, której wystawca poleca wypłacić oznaczoną w wekslu kwotę, c) remitent – osoba uprawniona do żądania zapłaty. Wystawienie weksla trasowanego jest z reguły następstwem rozliczeń, jakie ma wystawca zarówno z trasatem, jak i remitentem.

Weksel własny jest przyrzeczeniem samego wystawcy, że zapłaci remitentowi oznaczoną w wekslu kwotę. W wekslu własnym występują więc jedynie dwie osoby: a) wystawca weksla, b) remitent.

Weksel jest dokumentem, który musi odpowiadać ustanowionym przez przepisy wymogom formalnym. Z pewnymi wyjątkami zależy od tego ważność weksla. I tak na przykład weksel własny musi zawierać: 1) słowo „weksel”, 2) bezwarunkowe zobowiązanie się wystawcy weksla do zapłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej, 3) oznaczenie reminenta, 4) termin i miejsce płatności, 5) datę i miejsce wystawienia weksla, 6) podpis wystawcy.

W niektórych sytuacjach znajduje zastosowanie tak zwany weksel gwa-rancyjny, mający zabezpieczyć ewentualną przyszłą wierzytelność remitenta w stosunku do wystawcy weksla. Weksel gwarancyjny jest formą weksla własnego niezupełnego. Obok wystawienia strony zawierają odrębną umowę określającą w jakich okolicznościach i jaką treścią może reminent uzupełnić weksel i realizować wynikające z niego prawa.

W razie niezapłacenia kwoty wekslowej dochodzenie należności odbywa się w postępowaniu nakazowym po uprzednim dokonaniu tak zwanych aktów staranności, do których należy: a) przedstawienie weksla do zapłaty we właściwym terminie, b) sporządzenie protestu weksla, c) zawiadomienie indosantów i poręczycieli.

Leave a Reply