Ważnym zadaniem dyrektora jest

Ważnym zadaniem dyrektora jest przeprowadzanie szkolnego etapu procedury awansu zawodowego nauczycieli. Karta nauczyciela nakłada na dyrektora szereg zadań. Dyrektor:

– przyjmuje wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu,

– przydziela nauczycielowi stażyście i kontraktowemu opiekuna stażu,

– zatwierdza plan rozwoju zawodowego,

– przyjmuje sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju po zakończeniu stażu,

– zapoznaje się z projektem oceny opiekuna stażu,

– zasięga opinii rady rodziców,

– ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

– sporządza na piśmie ocenę dorobku nauczyciela zawierającą uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania,

– w przypadku oceny negatywnej, nieuzyskania akceptacji lub niezdania egza-minu wyraża zgodę na odbycie dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy,

– przyjmuje wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifi-kacyjnego,

– powołuje komisję kwalifikacyjnądla nauczycieli ubiegających się o stopień na-uczyciela kontraktowego i może wchodzić w jej skład jako przewodniczący,

– po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,

– wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego i kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego,

– decyduje o skróceniu stażu nauczyciela kontraktowego do roku i 9 miesięcy,

– zapewnia właściwy przebieg stażu, obserwuje i omawia zajęcia oraz inne zadania nauczyciela, zapewnia możliwość obserwacji zajęć i udziału w formach kształcenia ustawicznego związanych z rozwojem zawodowym i potrzebami szkoły.

Leave a Reply