Partnerzy
Tablice ogłoszeniowe / Poznań - gabloty ogłoszeniowe, reklamowe, witacze, pylony

W zarządzeniu tymczasowym

W zarządzeniu tymczasowym sąd określa przeznaczenie zatrzymanych, pirackich towarów. Najczęściej są one przekazywane do zniszczenia zgodnie z zarządzeniem Prezesa GUC z 23.9.1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towarów, zrzeczeniu się na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (MP Nr 76, poz. 716).

Natomiast jeśli w przepisanym terminie zarządzenie tymczasowe nie zostanie przez zainteresowanego dostarczone (dotyczy to nie tylko przypadków, gdy sąd okaże się opieszały, ale przede wszystkim sytuacji, w której po złożeniu wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego sąd tego wniosku nie uwzględni, uznając go za nieuzasad-niony), zatrzymane towaiy muszą być przez organ celny zwolnione i zwrócone osobie, która je przez granicę przewoziła i której zostały one tymczasowo odebrane.

Leave a Reply