W szkołach i placówkach

W szkołach i placówkach, zgodnie z art. 56 USO, mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Zgodę na podjęcie działalności wyraża dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności i po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły.

Przedstawione powyżej organy społeczne funkcjonują w placówkach publicznych. Placówki niepubliczne nie muszą stosować się do art. 50-56 Ustawy

Leave a Reply