Partnerzy


w przypadku osoby prawnej

w przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły, – określenie typu szkoły lub rodzaju placówki, datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, stan liczbowy kształconych, ewentualnych zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić czy profili kształcenia ogólnozawodowego,

– wskazanie miejsca prowadzenia szkoły wraz z informacją o jej warunkach lo-kalowych i wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych.

Leave a Reply