W kontekście powyższych opłat

W kontekście powyższych opłat pojawiają się dwie zasadnicze kontrowersje pra-ktyczne. Z jednej strony chodzi o interpretację zwrotu ustawowego, zgodnie z którym obowiązek uiszczania opłat zawężony został do utworów, któiych czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął. Należałoby zapis ten interpretować w ten sposób, iż opłaty występują w przypadku utworów, które w ogóle kiedykolwiek ochroną z tytułu prawa autorskiego były objęte.

Natomiast opłatę uiścić należy, gdy razem z utworami podlegającymi opłacie wydane zostaną utwory chronione. Aby ustalić wysokość opłaty, trzeba wtedy wyliczyć proporcję między objętościami zajmowanymi przez te dwa rodzaje utworów (chronione oraz te, w stosunku do których czas ochrony już upłynął) i zgodnie z uzyskanym wynikiem przepisaną prawem stawkę procentową odpowiednio obniżyć.

Leave a Reply