Partnerzy


VAT

W przeciwieństwie do opłaty skarbowej sprzedaż majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych nie jest zasadniczo opodatkowana VAT-em. VAT występuje bowiem w przypadku sprzedaży towarów, natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod pojęciem „towarów” rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części będące przedmiotem sprzedaży lub innych czynności określonych w art. 2 ustawy o VAT, które to towary wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce pań-stwowej.

W art. 4 pkt 1 ustawy o VAT prawa majątkowe ani dobra niematerialne nie zostały wymienione, wobec czego transakcje rozporządzające, związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, nie mogą wywoływać w tym kontekście żadnych skutków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Leave a Reply