Partnerzy


Ustawy o samorządach a rozdzielenie kompetencji

To rozdzielenie kompetencji, występujące również w ustawach o samorządach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim, w sposób wyraźny pokazuje, że funkcja organu prowadzącego jako tego, który umożliwia codzienną pracę szkoły, jest bliższa organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. I chociaż niejednokrotnie, również na łamach tej książki, spotykaliśmy się z określeniem gminy (powiatu, województwa) jako organu prowadzącego szkoły i placówki, przyjmijmy ustalenie pozwalające jako organ prowadzący widzieć: w gminie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), w powiecie zarząd powiatu na czele ze starostą, a w województwie zarząd województwa na czele z marszałkiem województwa.

Ponieważ większość szkół to szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, im poświęcimy szczególną uwagę. Trzeba jednak pamiętać, że zamieszczone uwagi w dużej części dotyczą również innych organów prowadzących, tj. ministrów, osób prawnych czy osób fizycznych. Od 1 stycznia 1999 r. organami prowadzącymi większość szkół stały się jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591) w art. 7, ust. 1, pkt 8 sprawy edukacji publicznej, w tym prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowo-wychowawczych, traktuje jako zadanie własne samorządu. Podobnie ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592) w art. 4, ust. 1, pkt 1 mówi o zadaniach publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Mówi

Leave a Reply