Partnerzy


UMOWA O DZIEŁO

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wyna-grodzenia. Umowa o dzieło jest ściśle wyodrębnionym typem umowy w stosunku do innych umów o świadczenie usług. Jej główną cechą charakterystyczną jest to, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu gotowego rezultatu swoich usług i tylko za ten rezultat należy mu się wynagrodzenie. Za osiągnięcie umówionego wyniku swojej pracy i umiejętności przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność.

Przyjmujący zamówienie ponosi więc gospodarcze ryzyko świadczonych usług: koszty nieudanych prób, zepsutego materiału, nieudolności czy niedbalstwa obciążają jego rachunek. Zamawiający płaci ustalone wynagrodzenie niezależnie od tego, ile w rzeczywistości kosztowało wytwórcę osiągnięcie dzieła .

Łączy się z tym samodzielna pozycja przyjmującego zamówienie, który w zasadzie nie jest w niczym od zamawiającego zależny, nie podlega przy wykonaniu dzieła jego kierownictwu, swobodnie dysponuje swym czasem i samodzielnie decyduje o metodzie wykonania, zastosowanej technice itd. Może on jednak domagać się od zamawiającego wyjaśnień, wskazówek lub współdziałania w innej formie, jeśli wykonanie dzieła tego wymaga.

Umowa o dzieło znajduje zastosowanie szczególnie w stosunkach z rzemieśl-nikami, warsztatami naprawczymi, zakładami wykonującymi indywidualne zamó-wienia. Przykładem umowy o dzieło jest umowa o uszycie ubrania, wybudowanie garażu, zbudowanie silnika okrętowego, naprawę zegarka, wymalowanie mieszkania. Jak z tego wyliczenia widać, są to zarówno drobne umowy, jak i kontrakty o wielkim znaczeniu gospodarczym.

Przedmiotem umowy o dzieło może być tylko taki rezultat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie, który ma charakter trwały, a więc istnieje niezależnie od dalszego działania twórcy. Dlatego nie jest umową o dzieło na przykład umowa filharmonii z pianistą o wykonanie koncertu fortepianowego.

Leave a Reply