Partnerzy


UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE TWÓRCÓW I ARTYSTÓW WYKONAWCÓW

Sfera ubezpieczeń społecznych znajduje się w całości poza systemem prawa au-torskiego i praw pokrewnych. W odróżnieniu od prawa administracyjnego jej związek z dziedziną własności intelektualnej jest przy tym o tyle mniejszy, iż ubezpieczenia społeczne dotyczą praw autorskich i praw pokrewnych tylko pośrednio, poprzez osoby podmiotów wyłącznie uprawnionych. Podobnie przy tym jak w przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, podmiotami zainteresowanymi kwestiami ubezpieczeniowymi są wyłącznie osoby fizyczne – twórcy i artyści wykonawcy.

Mimo to krótkie choćby przedstawienie przy okazji omawiania systemu prawa autorskiego i praw pokrewnych jego kontekstu ubezpieczeniowego wydaje się uza-sadnione. Po pierwsze, podejście takie wynika z odesłań do unormowań ustawy, co decyduje o przyznaniu konkretnych uprawnień ubezpieczeniowych. Po drugie, zaś ważne są względy formalne. Otóż ubezpieczenia społeczne twórców i artystów wykonawców cechuje szereg odrębności w stosunku do ogólnego reżimu ubezpieczeń społecznych, co znajduje wyraz w obowiązywaniu odrębnych uregulowań w tym zakresie.

Leave a Reply