Szkoła podstawowa i gimnazjum

Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (art. 8 USO).

Szkoła publiczna, której organem prowadzącym jest jednostka samorządu te-rytorialnego, powstaje na mocy uchwały organu stanowiącego jednostki. Jeżeli organem prowadzącym szkołę publicznąjest osoba prawna lub fizyczna, szkoła powstaje na mocy zezwolenia udzielonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna lub fizyczna zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje jej pierwszy statut. Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać tylko osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne. Następuje to po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązanego do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Jeżeli jest to szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna ubiegająca się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji nastąpi po przedłożeniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

– nazwisko osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,

– określenie typu szkoły i datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia szkoły i opis warunków lokalowych (zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki),

– statut szkoły,

– dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,

– zapewnienie, że szkoła spełnia warunki wymagane od szkoły publicznej (art. 7, ust. 3 USO).

Leave a Reply