Sprzedaż konsumencka

Odpowiedzialność za jakość sprzedanej rzeczy przybiera szczególną postać w przypadku tzw. sprzedaży konsumenckiej. Należy przez nią rozumieć umowę sprzedaży, która charakteryzuje się następującymi cechami: a) sprzedawcą jest przedsiębiorstwo a kupującym osoba fizyczna, b) umowa mieści się w zakresie działalności przedsiębiorstwa-sprzedawcy, b) osoba fizyczna nabywa rzecz na cele konsumpcyjne, to znaczy niezwiązane z ewentualną własną działalnością gos-podarczą lub zawodową, c) przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma (towar konsumpcyjny). Reguł sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się w zasadzie do sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody, jak również do sprzedaży w trybie postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub innego postępowania sądowego. Szczególne uregulowanie tej kwestii zostało podyktowane chęcią zapewnienia lepszej ochrony konsumentowi – stronie zazwyczaj słabszej, a nadto potrzebą dostosowania prawa do standardów europejskich.

Charakterystyczną cechą sprzedaży konsumenckiej jest ciążący na sprzedawcy obowiązek rzetelnego poinformowania kupującego o cenie i cechach towaru. Informacje powinny być sformułowane w języku polskim i umieszczone, zależnie od rodzaju rzeczy, na samym towarze (opakowaniu itp.), lub w miejscu sprzedaży. Zakres informacji, których winien udzielić sprzedawca, także zależy od rodzaju rzeczy, w każdym razie powinny one być tego rodzaju i mieć taki zakres, by umożliwić klientowi właściwe i pełne korzystanie z rzeczy. Ustawa wymaga, by informacje były jasne, zrozumiałe i nie wprowadzały w błąd.

Leave a Reply