Partnerzy

Spadkobierca i jego spadek

Nie dotyczy to jednak osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc przede wszystkim dzieci, osób, co do których istnieje podstawa do całkowitego ubezwłasnowolnienia, a także osób prawnych. W tych przypadkach brak oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Prawnym świadectwem nabycia spadku przez spadkobiercę jest postanowienie sądu o nabyciu spadku (art. 1025 k.c.), wydane po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. W postanowieniu tym sąd ustala kto dziedziczy po spadkodawcy i w jakiej części („Alina Juszczak w 1/4, Agata Juszczak w 3/16…” itd.).

Spadkobierca, który spadek przyjął, może zbyć go w całości lub części innej osobie (art. 1051 k.c.). Umowa taka wymaga formy aktu notarialnego. Nabywca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spadkobiercy. Nabywca odpowiada za długi spadkowe w tym samym zakresie co spadkobierca. Ich odpowiedzialność wobec wierzycieli jest solidarna.

Należy wreszcie wspomnieć, że w zasadzie niedopuszczalne jest dysponowanie przyszłym spadkiem w czasie, gdy spadkodawca jeszcze żyje. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zawarcia umowy między spadkodawcą i spadkobiercą, w której spadkobierca zrzeka się dziedziczenia (art. 1048 k.c.). Umowa taka wymaga formy aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych spadkobiercy, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez nową umowę między tymi samymi stronami, także zawartą w formie aktu notarialnego.

Leave a Reply