Partnerzy


SPADEK

Prawo spadkowe i wszystkie tworzące je instytucje prawne wyrastają z fun-damentalnej reguły, zgodnie z którą prawa i obowiązki majątkowe w zasadzie nie wygasają wskutek śmierci człowieka, do którego należały, lecz przechodzą na inne osoby. Spadek to właśnie ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego w chwili jego śmierci.

Jak z powyższego wynika, w skład spadku wchodzą nie tylko prawa majątkowe (np. własność rzeczy, wierzytelność, autorskie prawa majątkowe do utworu muzycznego), ale również obowiązki (np. dług z tytułu zaciągniętego kredytu). Obowiązki podlegają dziedziczeniu na równi z prawami, dlatego otrzymanie spadku nie jest równoznaczne z powiększeniem majątku spadkobiercy, przeciwnie

– może oznaczać konieczność spłacenia pozostawionych przez spadkodawcę długów. W skład spadku, wchodzą jedynie prawa i obowiązki o charakterze cywilno-prawnym. Tylko one podlegają dziedziczeniu na zasadach i w trybie określonym w prawie spadkowym. Majątkowe prawa i obowiązki wynikające z innych przepisów, przede wszystkim prawa finansowego i administracyjnego (np. należności podatkowe) nie należą do spadku. Wprawdzie i one na ogół nie gasną wskutek śmierci człowieka, ale ich przejście na inne osoby następuje według przepisów danego działu prawa, a nie przepisów prawa cywilnego, normujących zasady i tryb dziedziczenia.

Nie należą do spadku prawa i obowiązki osobiste, na przykład użytkowanie, prawa wynikające ze służebności osobistej, osobiste prawa autorskie, prawa i obowiązki alimentacyjne i in. Szczegółowe roztrzygnięcia w tym zakresie wynikają z przepisów prawa cywilnego.

Leave a Reply