Partnerzy


Rodzaje należnych świadczeń – wzmianka

System ubezpieczenia społecznego twórców i artystów wykonawców nie wykazuje obecnie większych odrębności w zakresie emerytalno-rentowych świadczeń pieniężnych. W przypadku świadczeń w naturze korzystanie z nich przez osoby prowadzące działalność twórczą lub artystyczną odbywa się na zasadach ogólnych (por. ustawę z 6.2.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.).

Jeżeli chodzi o świadczenia pieniężne, to twórcy i artyści mają prawo na podstawie swojego szczególnego reżimu ubezpieczeniowego do następujących należności:

– 1) emerytury,

– 2) renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnej i szkoleniowej,

– 3) dodatków do emerytur i rent: pielęgnacyjnego i dla sierot zupełnych oraz

– 4) zasiłku pogrzebowego (por. art. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

– 3. Tryb postępowania w sprawie przyznania świadczeń

Postępowanie ubezpieczeniowe

Postępowanie ubezpieczeniowe, inicjowane przez twórców i artystów w ramach obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, składa się z dwóch etapów:

– 1) postępowania administracyjnego przed Komisją do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców i Ministrem Kultury w sprawie ustalenia okoliczności, warunkujących prawo do świadczeń oraz

– 2) postępowania przed oddziałem ZUS i sądem ubezpieczeń społecznych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń. Poniżej przedstawiony zostanie tylko pierwszy z nich, gdyż druga faza odbywa się na zasadach ogólnych, właściwych także dla innego rodzaju świadczeń ubezpieczeniowych.

Leave a Reply