Partnerzy

Regulamin wchodzi w życie z dniem

Samorząd uczniowski działa na zasadzie art. 55 Ustawy o systemie oświaty. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania organów samorządu i jego działalność określa regulamin przyjęty przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Wybrane w tym trybie organy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy powinny być określone w regulaminie samorządu.

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia. Samorząd ma prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami i stawianymi wymaganiami. Ma prawo domagać się jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań. Samorząd ma prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

Leave a Reply