Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela, któremu powierzono funkcję kierowniczą. Organ musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady w tej sprawie. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad, szczególnie wtedy, gdy ich treść mogłaby naruszyć dobre imię uczniów, rodziców, nauczycieli lub innych osób (art. 43, ust. 3 Ustawy o systemie oświaty).

Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 4 października 2001 r. (DzU nr 120, poz. 1290) określił, w jakich jednostkach organizacyjnych resortu oświaty (placówkach) nie wymaga się tworzenia rad pedagogicznych. Należą do nich: szkolne schroniska młodzieżowe, biblioteki pedagogiczne oraz pozaszkolne placówki oświaty dorosłych. Nie oznacza to zakazu tworzenia w wymienionych placówkach rad pedagogicznych.

Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Przedstawiony poniżej wzór może służyć pomocą dyrektorowi i członkom rad pe-dagogicznych w stworzeniu tego ważnego aktu prawa wewnętrznego.

Leave a Reply