Przedsiębiorstwo i odpowiedzialność

W związku z tym przedsiębiorstwo odpowiada wobec osoby trzeciej nie tylko wtedy, gdy dozna ona obrażeń wskutek porażenia prądem lub wybuchu kotła parowego, ale także wówczas, gdy wpadnie do nie zabezpieczonego wykopu albo na oblodzonym dziedzińcu złamie nogę.

Wobec tego, że przedsiębiorstwo odpowiada na zasadzie ryzyka, kwestia winy za powstałą szkodę nie odgrywa z reguły roli, bo przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy żadnej winy nie można przypisać ani jemu, ani podległym pracownikom. Brak winy po stronie przedsiębiorstwa ma znaczenie tylko w razie zawinienia szkody przez poszkodowanego.

Przedsiębiorstwo poruszane siłami przyrody może się uwolnić od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej tylko przez wykazanie jednej z następujących okoliczności:

– szkoda powstała wskutek działania siły wyższej,

– szkoda powstała z wyłącznej winy poszkodowanego,

– szkoda powstała z wyłącznej winy osoby, za którą przedsiębiorstwo nie odpowiada (np. innego klienta fabryki).

Omówione zasady odpowiedzialności odnoszą się także do przedsiębiorstw i zakładów produkujących środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami, bez względu na to, czy w swojej działalności wykorzystują siły przyrody (art. 435 § 2 k.c.).

Przepisy o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka mają charakter bezwzględnie obowiązujący i dlatego ograniczenie lub wyłączenie tej odpowiedzialności w drodze umowy czy jednostronnego ogłoszenia jest nieważne .

Leave a Reply