Partnerzy


Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

– 1. Określa regulamin wysokości stawek i warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłat nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (art. 30, ust. 6 Kn.)

– 2. Ustala zasady rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustala zasady udzielania zniżek dyrektorom i innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze lub zwalnia ich z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, ustala obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w tabeli art. 42, ust. 3 Kn. (art. 42 Kn.)

– 3. Ustala kryteria i tryb wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (art. 49, ust. 2 Kn.)

– 4. Ustala wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (art. 54, ust. 7 Kn.)

– 5. Przeznacza w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72, ust. 1 Kn.).

Leave a Reply