Organy prowadzące szkoły publiczne i ich zadania

Prawie wszystkie szkoły publiczne fukcjonujące w Polsce (98%) to szkoły prowadzone przez samorządy terytorialne. Samorząd terytorialny został przywrócony w Polsce po 40 latach od jego likwidacji, która nastąpiła w 1950 r. Ustawa wprowadzająca samorząd gminny uchwalona została 8 marca 1990 r. (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591). Samorządy powiatowe i wojewódzkie powstały na mocy ustaw z 5 czerwca 1998 r. (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 i 1590). Mieszkańcy powiatu tworzą lokalną wspólnotę samorządową, a województwa

– regionalną wspólnotę samorządową. Gmina, powiat i województwo wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada- jąosobowość prawną a ich samodzielność podlega ochronie sądowej. Tworzenie, łączenie, likwidacja gmin i powiatów, ustalanie nazw i siedzib organów samorządowych następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Województwo powstaje na mocy ustawy sejmowej.

Leave a Reply