Organ prowadzący szkołę lub placówkę

Co należy rozumieć przez pojęcie „organ prowadzący szkołę lub placówkę”?

Co należy rozumieć przez pojęcie „organ prowadzący szkołę lub placówkę”? Art. 3 USO stwierdza, że przez organ prowadzący należy rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne. Sprawa jest oczywista w przypadku osób fizycznych i prawnych – to założyciel, właściciel lub powołany organ osoby prawnej spełnia rolę organu prowadzącego. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego sprawa tak prosta nie jest, bowiem kompetencje poszczególnych organów jednostki samorządu terytorialnego: organu stanowiącego i organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a także wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty czy marszałka nie były wyraźnie określone i często musiały o tym decydować wykładnie sądów Trybunału Konstytucyjnego czy SN. Dobrze się więc stało, że ustawa o zmianie Ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z 23 sierpnia 2001 r. (DzU nr 111, poz. 1194 z późn. zm.) w sposób wyraźny stwierdza, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego zostają rozdzielone pomiędzy organ stanowiący (radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa) i organ wykonawczy (wójt lub burmistrz – prezydent miasta, zarząd powiatu i województwa, starosta i marszałek województwa). Mówi o tym art. 5c USO i art. 91 d Kn.

Leave a Reply