Partnerzy


Opodatkowanie praw podatkami dochodowymi

Opodatkowanie dochodu z majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, które mogą być podmiotami wyłącznie uprawnionymi z tytułu tych praw. Dlatego też rozpatrując problematykę podatkową w kontekście prawa autorskiego i praw pokrewnych pod uwagę brać należy dwie ustawy, regulujące opodatkowanie dochodów:

– 1) ustawę z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz

– 2) ustawę z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Różnica między powyższymi, ukierunkowanymi podmiotowo podatkami docho-dowymi polega jednak na tym, iż w ramach podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowywane są dochody z tytułu spadków i darowizn, uzyskiwanych przez osoby prawne, natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych dochody spadkowo-darowiznowe podlegają odrębnemu opodatkowaniu w ramach podatku od spadków i darowizn na podstawie ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.).

Zagadnienia podatkowe interesować powinny jednak przede wszystkim dysponentów praw autorskich lub praw pokrewnych, będących osobami fizycznymi. Natomiast dla osób prawnych, mających status przedsiębiorcy, będą z kolei miały większe znaczenie unormowania w zakresie amortyzacji podatkowej (por. pkt 3.1.4 niniejszego rozdziału).

Leave a Reply