Partnerzy


Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki

Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki. Organ, który powierzył nauczy-cielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

– złożenia przez niego rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

– ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny jego pracy lub w przypadku ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34, ust. 2 USO, w trybie określonym przepisami w sprawie oceny nauczyciela, bez wypowiedzenia.

Leave a Reply