Partnerzy


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY

Odpowiedzialność wspomnianą w tytule ponosi przede wszystkim wytwórca produktu. Jest to odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, również wtedy gdy została połączona z inną rzeczą, a także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt uważany jest za niebezpieczny, kiedy nie zapewnia takiego bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać przy jego normalnym używaniu. Na ocenę tej kwestii ma wpływ m.in. sposób zaprezentowania produktu na rynku (np. treść reklam) oraz podane konsumentowi informacje o jego właściwościach, na przykład w dołączonej do produktu instrukcji. Tak jak producent odpowiada też wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu, a także ten, kto produktu wprawdzie nie wytworzył, ale umieścił na nim swoją nazwę, znak towarowy itp., podając się w ten sposób za producenta. Wreszcie odpowiada w ten sam sposób importer produktu. Odpowiedzialność producenta i innych wymienionych osób jest solidarna.

Producent nie odpowiada za szkodę, gdy nie wprowadził produktu do obrotu, albo gdy wprowadzenie do obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej. Nie odpowiada też, gdy niebezpieczne właściwości produktu ujawniły się dopiero po jego wprowadzeniu do obrotu oraz gdy, zważywszy stan nauki i techniki, nie można było przewidzieć tych właściwości.

Normy zawarte w przepisach regulujących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny mają charakter bezwzględnie obowiązujący, odpowiedzialności tej nie można więc wyłączyć ani ograniczyć w umowie lub jednostronnym oświadczeniem woli wytwórcy.

Leave a Reply