Partnerzy


ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZY MECHANICZNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI

W sposób analogiczny do przedstawionych poprzednio zasad odpowiedzialności przedsiębiorstw i zakładów posługujących się siłami przyrody uregulowana jest także odpowiedzialność posiadaczy mechanicznych środków komunikacji.

Posiadacze mechanicznych środków komunikacji, takich jak samochody, motocykle, ciągniki, motorówki itp., odpowiadają na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone wskutek ruchu ich pojazdów (nie dotyczy to więc pojazdów poruszanych przez zwierzęta lub siłą mięśni ludzkich – pojazdów konnych, rowerów). Ponoszą oni odpowiedzialność bez względu na winę, a więc również wtedy, gdy szkoda nie została zawiniona ani przez nich samych, ani przez osoby, którymi się posługiwali i za które odpowiadają zgodnie z przepisami prawa zobowiązaniowego (np. kierowców).

Posiadacze mechanicznych środków komunikacji odpowiadają za szkody spowodowane ruchem pojazdu, nawet gdy w chwili postania szkody nie korzystano z silnika (np. wypadek powoduje samochód toczący się po pochyłości z unie-ruchomionym silnikiem).

Nie ponoszą oni odpowiedzialności tylko wówczas, gdy zdołają dowieść, że szkoda powstała z przyczyn wymienionych już poprzednio w odniesieniu do przedsiębiorstw stosujących siły przyrody, a mianowicie wskutek działania siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego, albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz mechanicznego środka komunikacji nie odpowiada (art. 436-437 k.c.).

Odpowiedzialność ponosi samoistny posiadacz pojazdu, którym jest z reguły właściciel. Jeśli samochód lub inny pojazd zostanie przekazany w posiadanie zależne (np. wynajęty lub użyczony), odpowiedzialność przechodzi na posiadacza zależnego.

Leave a Reply