Partnerzy


Odpowiedzialność jako kierowca

Kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie, który samowolnie zabiera pojazd należący do przedsiębiorstwa lub wykonuje nim w czasie pracy jazdy na własny rachunek, nie jest posiadaczem pojazdu, lecz dzierżycielem i dlatego za wszelkie szkody wyrządzone podczas takich jazd odpowiada przedsiębiorstwo.

Posiadacz pojazdu, który naprawił wyrządzoną szkodę, ma roszczenie zwrotne (regresowe) wobec kierowcy na zasadzie winy. Kierowca odpowiada wobec niego tylko wówczas, gdy szkoda powstała wskutek jego własnego zawinionego działania. Posiadacz pojazdu dochodzący zwrotu odszkodowania od kierowcy musi mu udowodnić winę, związek przyczynowy i szkodę, zgodnie z zasadami odpowiedzialności deliktowej.

Posiadacz samochodu lub innego podobnego środka komunikacji odpowiada wobec każdego poszkodowanego, a więc zarówno wobec osób trzecich, jak i wobec przewożonych pasażerów. Jednakże wobec pasażerów przewożonych grzecznościowo (bezpłatnie) posiadacz odpowiada tylko na zasadzie winy. Bezpłatny przewóz pracowników do pracy i z powrotem środkami transportowymi przedsiębiorstwa nie jest przewozem grzecznościowym.

W wypadku zderzenia się mechanicznych środków komunikacji ich posiadacze odpowiadają wobec siebie również na zasadzie winy, czyli ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone sobie nawzajem w stosunku odpowiadającym stopniowi zawinienia. Ich odpowiedzialność wobec innych osób, na przykład wobec przechod-niów, oparta, jak o tym była mowa, na zasadzie ryzyka, jest solidarna.

Powyższe zasady mają charakter bezwzględnie obowiązujący i odmiennie brzmiące umowne warunki przewozu lub indywidualne umowy z pasażerami są nieważne. Tylko ustawy mogą uchylać stosowanie przedstawionych reguł i odpowiedzialności. I tak na przykład w sposób szczególny uregulowana została odpowiedzialność z ruchu pojazdów mechanicznych w prawie lotniczym, morskim i in. .

Leave a Reply