Partnerzy


Odpisy protokołów zebrania rady pedagogicznej

Odpisy protokołów zebrania rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców (rady rodziców, szkoły), na których wyłonieni zostali przedstawiciele do komisji konkursowej, imienne upoważnienie organizacji związkowej dla przedstawiciela reprezentującego związek w pracach komisji, jak również nazwiska wskazanych przez kuratora reprezentantów organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazywane są do organu prowadzącego szkołę nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem konkursu.

Zgłoszenie do konkursu wraz z dokumentami określonymi w załaczniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu składa kandydat do organu prowadzącego szkołę nie później niż na 10 dni przed datą konkursu.

– 2. Dokumentacja kandydata powinna zawierać:

– 1) pisemne uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

– 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i stażu pracy pedagogicznej,

– 3) dokumenty poświadczające wykształcenie,

– 4) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

– 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych albo zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

– 6) kartę oceny pracy zgodnie z § 1, pkt 4 rozporządzenia MENiS z 6 maja 2003 r.,

– 7) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

Leave a Reply