Na czym polega przetarg?

Przetarg polega na tym, że ogłaszający przetarg w odpowiedzi na swoje ogłoszenie oczekuje pisemnych ofert – w celu wybrania najkorzystniejszej z nich. Oferty można składać w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Ogłaszający przetarg dokonuje wyboru oferty w sformalizowanym trybie, przewidzianym w ogłoszonych warunkach przetargu. Postępowanie przetargowe może też zostać zamknięte bez wyboru oferty, jeśli żadna z nich nie spełnia oczekiwań ogłaszającego przetarg. Pisemna oferta zgłoszona w postępowaniu przetargowym przestaje oferenta wiązać w chwili wyboru innej oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. Warunki przetargu mogą czas, w jakim oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą, regulować inaczej. Ogłaszający przetarg ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić uczestników przetargu o wyniku przetargu lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Warunki aukcji lub przetargu mogą przewidywać obowiązkowe wadium, stanowiące warunek uczestnictwa w postępowaniu. Ma ono postać określonej sumy pieniężnej, którą uczestnik wpłaca organizatorowi, bądź też ustanowienia zabezpieczenia jej zapłaty, na przykład zastawu. Wadium ma znaczenie w tych przypadkach, w których zawarcie umowy nie następuje przez samo przyjęcie oferty, lecz konieczne jest spełnienie dodatkowych wymagań przewidzianych przez przepisy, na przykład zastosowania formy aktu notarialnego. Gdy uczestnik postępowania, mimo wyboru jego oferty, uchyla się wówczas od zawarcia umowy, organizator aukcji lub przetargu może pobraną sumę zachować, albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W innych prżypadkach organizator ma obowiązek otrzymane wadium niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Gdy zawarcia umowy w opisanej sytuacji odmawia organizator, uczestnik aukcji lub przetargu, którego oferta została wybrana, może się od niego domagać zapłaty wadium w podwójnej wysokości albo naprawienia szkody.

Leave a Reply