Partnerzy


Kupujący i sprzedawca

Nabywca rzeczy gatunkowo oznaczonych może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad. Sprzedawca ponosi wszelkie wynikłe z wymiany koszty (transportu, ubezpieczenia, ładowania, pakowania itd.), a ponadto odpowiada za szkodę poniesioną przez kupującego.

Przy sukcesywnych dostawach objętych jedną umową sprzedaży, jeśli sprzedawca nie wymienił na żądanie kupującego towarów wadliwych na niewadliwe. kupujący może odstąpić od umowy także w odniesieniu do reszty towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone. Natomiast kupujący nie może realizować uprawnień wynikających z rękojmi z powodu wad towaru, jeżeli wcześniejsze partie miały takie same wady, a kupujący ich nie kwestionował.

– Kupujący może odstąpić od umowy. Jednakże uprawnienie to kupującemu nie przysługuje, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, albo niezwłocznie wady usunie. Jeżeli tylko niektóre rzeczy w większej partii towarów wykazują wady, prawo odstąpienia od umowy ogranicza się do tych rzeczy.

– Kupujący może rzecz wadliwą zatrzymać i zażądać obniżenia ceny. Obniżenie ceny powinno odzwierciedlić stosunek, w jakim pozostaje wartość rzeczy wadliwej do rzeczy wolnej od wad.

– Gdy sprzedawca jest zarazem producentem wadliwej rzeczy, kupujący może zażądać jej naprawienia.

Aby kupujący mógł skorzystać z wymienionych wyżej uprawnień musi dokonać tzw. aktów staranności. Należą do nich: a) zbadanie dostarczonych mu rzeczy, b) zawiadomienie sprzedawcy o wykrytych wadach, c) zgłoszenie roszczeń i w razie potrzeby dochodzenie ich na drodze sądowej. Jak z tego wynika, rękojmia wymaga od kupującego aktywności, uzależniając od niej realizację przysługujących mu praw.

Leave a Reply