Inne stanowiska kierownicze

Odwołanie z funkcji następuje w sposób podobny jak odwołanie dyrektora. Różnica polega na tym, że odwołanie wicedyrektora następuje po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej. Jeżeli o odwołanie wnioskuje jeden z tych organów, to opinie powinny wyrazić dwa pozostałe. W przypadku niezgodnego z prawem odwołania wicedyrektora, jeżeli inspiratorem tego był dyrektor szkoły, to – zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego z 5 maja 1993 r. – zaufanie między dyrektorem a wicedyrektorem jest elementem zbyt ważnym, aby wadliwą decyzję zmieniać, przywracając wicedyrektora na poprzednie stanowisko. Odwołanie nie zmienia charakteru zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania.

Inne stanowiska kierownicze. Zgodnie ze statutem ramowym w szkole mogą być utworzone inne stanowiska kierownicze, np. wicedyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, kierownika świetlicy, kierownika i zastępcy kierownika warsztatów szkolnych, kierownika i zastępcy kierownika internatu itp. Tiyb powoływania i odwoływania z tych stanowisk jest taki sam jak w przypadku wicedyrektora szkoły.

Jako zakończenie tego rozdziału zamieszczamy rady skierowane do dyrektorów. Może przydadzą się w codziennej pracy. Aby za przepisami prawa nie giną! człowiek, aby instytucja, którą kierujemy, była przyjazna dla wszystkich zainteresowanych, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i władz, dyrektor szkoły powinien pamiętać o prawie czterdziestu uwagach, które kierujemy pod jego adresem. Jeżeli nawet nie wszystkie odnoszą się do naszego stanowiska pracy, warto je znać, aby stały się przyczyną refleksji, a może nawet uchroniły przed popełnieniem błędów.

Leave a Reply