Partnerzy

Dyrektor szkoły

Wymienione działania nie wyczerpują listy zadań dyrektora

Wymienione działania nie wyczerpują listy zadań dyrektora szkoły, szereg zadań wynika z kodeksu pracy. Do zadań dyrektora należy także:

– załatwianie spraw osobowych pracowników,

– określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,

– współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi,

– administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

– zapewnienie odpowiedniego stanu bhp,

– określenie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i po-wszechnej samoobrony,

– sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły.

Dyrektor jest reprezentantem

Dyrektor jest reprezentantem pracodawcy w tzw. zbiorowych stosunkach pracy, tzn. do niego należy współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym przez ustawę z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU nr 55, poz. 234 z późn. zm.), kodeks pracy i inne źródła prawa pracy. Od obowiązku współdziałania nie zwalnia brak ogniska związkowego. Wystarczy, że niektórzy nauczyciele lub inni pracownicy szkoły należą do terenowych ogniw związku.

Zgodnie z kodeksem pracy w sferze stosunków pracy obowiązuje zasada jed-noosobowego kierownictwa. Wyraża się ona tym, że pracodawca wydaje decyzje faktyczne i prawne wobec podległych mu pracowników samodzielnie. Wyjątki od tej zasady wynikają z przepisów prawa, a w oświacie z porozumień zawartych w latach 1984 i 1990 między ZNP i NZSS „Solidarność” a Ministrem Edukacji Narodowej.

Leave a Reply