Partnerzy


Dyrektor ponadto

– organizuje, prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej (art. 40, ust. 6 USO),

– ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

– wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej (art. 41, ust. 3 USO), jeżeli zostały podjęte niezgodnie z prawem ,

– przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prace i zajęcia, o których mowa w art. 41, ust. 2, pkt 4 USO,

– bierze udział z głosem doradczym w posiedzeniu rady szkoły (art. 51, ust. 6 USO),

– organizuje powstanie rady szkoły (art. 51, ust. 9 USO),

– współdziała z samorządem uczniowskim w organizowaniu działalności kul-turalnej (art. 55, ust. 5 USO) i w przy ocenie pracy nauczyciela (art. 6a, ust. 5 Kn.),

– wyraża zgodę na podjęcie przez stowarzyszenia i organizacje działań w szkole (art. 56, ust. 2 USO),

– zatwierdza plan finansowy środków specjalnych (art. 79, ust. 3 USO),

– sporządza plan nauczania i projekt arkusza organizacyjnego placówki,

– decyduje o tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

– powierza nauczycielom opiekę nad uczniami,

– organizuje placówkę zgodnie z przepisami prawa, zapewniając jej wszystkie niezbędne elementy, tj. bibliotekę, gabinet lekarski, urządzenia sportowe i rekreacyjne,

– współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a w przypadku gdy samorząd teiytorialny jest organem prowadzącym szkołę, realizuje jego zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie,

– decyduje o przyjęciu do szkoły, przeniesieniu czy skreśleniu uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

– zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym.

Leave a Reply