Partnerzy


CZYNY NIEDOZWOLONE

Następne tematy niniejszego rozdziału omawiają różne przypadki odpowie-dzialności z tytułu czynów niedozwolonych, inaczej zwanej odpowiedzialnością deliktową (odpowiedzialność ex delicto, delictus- czyn niedozwolony). Jak to już wyjaśniono poprzednio, odpowiedzialność deliktową jest następstwem wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym, zabronionym przez prawo. Odpowiedzialność deliktową charakteryzuje to, że przed powstaniem szkody poszkodowanego nie

łączył z osobą odpowiedzialną za szkodę żaden stosunek prawny, bądź też stosunek taki wprawdzie istniał, lecz szkoda nie pozostaje z nim w żadnym związku. Dopiero wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym powoduje powstanie między stronami stosunku zobowiązaniowego.

Podstawowym celem zobowiązań powstających na tle czynów niedozwolonych jest naprawienie szkody wyrządzonej poszkodowanemu. Jest to cel kompensacyjny. Poza tym zobowiązania z czynów niedozwolonych spełniają funkcję prewencyjną i wychowawczą, gdyż obciążenie osoby odpowiedzialnej obowiązkiem wyrównania szkody ma na celu zapobieżenie wyrządzaniu w podobnych okolicznościach szkód przez tę lub inne osoby.

Leave a Reply