Partnerzy


Aukcj a przetarg

Aukcj a i przetarg stają się coraz częściej stosowanymi sposobami zawierania umów, zwłaszcza w obrocie gospodarczym. W niektórych przypadkach są one obowiązkowe, jak na przykład z reguły przy tak zwanych zamówieniach publicznych. Ogólne przepisy dotyczące aukcji i przetargu zawiera kodeks cywilny (art. 70‘ -705). Obok nich obowiązują liczne przepisy szczególne, odnoszące się do określonych typów przetargów lub przetargów stosowanych przy zawieraniu umów określonego rodzaju.

Aukcja i przetarg w ujęciu kodeksu cywilnego stanowią szczególny tryb zawierania umów, na który składają się następujące etapy: 1) ogłoszenie aukcji (przetargu), 2) zgłaszanie ofert, 3) przyjęcie wybranej oferty. Ogłoszenie aukcji (przetargu) winno obejmować co najmniej elementy wymienione w kodeksie, a mianowicie czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji lub przetargu (albo informację o sposobie dostępu do tych warunków). Ogłoszenie aukcji lub przetargu

i ich warunki mogą być następnie zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy tak zastrzeżono w ich treści. Wiążą one zarówno organizatora, jak i uczestników. Aukcja ma formę bądź ustną, bądź inną formę umożliwiającą bezpośredni kontakt, i polega na tym, że ogłaszający aukcję oczekuje coraz korzystniejszych ofert, składanych sukcesywnie przez uczestniczących w postępowaniu licytantów. Złożona w trakcie aukcji oferta wiąże oferenta aż do chwili, gdy inny uczestnik złoży ofertę korzystniejszą, chyba że w podanych do wiadomości warunkach aukcji inaczej postanowiono. Do zawarcia umowy – z uczestnikiem, który zgłosił najkorzystniejszą propozycję – dochodzi w chwili wyboru jego oferty, stwierdzonego tak zwanym przybiciem (symboliczne stuknięcie młotkiem przez prowadzącego aukcję).

Leave a Reply