Partnerzy


Zaspokojenie powyższe

Zaspokojenie powyższe jest możliwe nawet po zwolnieniu towarów – do końca okresu ochronnego. Po upływie zaś tego okresu organ celny może dysponować posiadanym zabezpieczeniem na cele odszkodowawcze zasadniczo przez 3 miesiące. Jedynie wówczas, gdy w trakcie okresu ochronnego nie były ponoszone żadne koszty, związane z ochroną, w tym zwłaszcza koszty dozoru celnego, zabezpieczenie zwracane jest wnioskodawcy w ciągu miesiąca od upływu terminu ochrony.

Wysokość zabezpieczenia ustalana jest w każdym przypadku udzielenia ochrony w decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł w kwocie równej 10% przypuszczalnej wartości celnej towaru podlegającego zatrzymaniu, nie mniejszej jednak niż równowartość 5000 EURO. Poza opłatą za rozpatrzenie wniosku jest to drugi podstawowy wydatek wnioskodawcy, związany z ochroną celną praw autorskich lub praw pokre-wnych. W praktyce, wobec wysokich kosztów ochrony, tego rodzaju działaniami za-interesowani są oczywiście najczęściej dysponujący dużymi możliwościami finansowymi producenci programów komputerowych oraz producenci fonogramów lub wi- deogramów, które z reguły stają się przedmiotem pirackich naruszeń.

Leave a Reply