Partnerzy


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY

Na podstawie art. 51, ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Szkoły uchwala, co następuje:

Zasady kształtowania składu osobowego Rady oraz tryb jej powoływania i zakres kompetencji określa Statut Szkoły.

– 1. Rada działa za pomocą swoich organów.

– 2. Organami Rady są:

– przewodniczący Rady,

– Prezydium Rady, w skład którego wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz,

komisje Rady, o ile zostały utworzone.

– 3. W skład Rady i jej organów mogą wchodzić tylko członkowie Rady.

– 1. Przewodniczący kieruje pracą Rady i jej Prezydium.

– 2. Przewodniczący jest reprezentantem Rady wobec innych organów.

– 3. Przewodniczący wchodzi w skład zespołu oceniającego i rozpatrującego odwołania nauczycieli od oceny ich pracy.

– 1. W zebraniach Rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor Szkoły.

– 2. Na wniosek Rady lub przewodniczącego w zebraniach Rady mogą brać udział także inne osoby z głosem doradczym.

– 3. Zebrania Rady są protokołowane.

– 4. Zebrania odbywają się w czasie wolnym od pracy nauczycieli i zajęć uczniów członków Rady. Dotyczy to również posiedzeń Prezydium i komisji.

– 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

– 2. Uchwały Rady, Prezydium i komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym.

– 3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności glosowania.

– 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy wstrzymujące się mają znaczenie wyłącznie dla ustalenia obowiązkowego kworum.

Leave a Reply