Partnerzy
Drukarki poleasingowe dla firm
Próbowałem rozpisać podział majątku u mojego adwokata ale to nie jest taka prosta sprawa do zrobienia

Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące

Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. Do kompetencji stanowiących zaliczamy: – zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły,

– zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

– podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po ich zaopiniowaniu przez radę szkoły,

– ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

– podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy ocena

– organizacji pracy w szkole, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

– projektu planu finansowego szkoły,

– propozycji dyrektora dotyczących przyznania odznaczeń, nagród, wyróżnień,

– propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Leave a Reply