Opodatkowanie dochodów twórców i artystów wykonawców

Przychody z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych stanowią jedno ze źródeł przychodów, stanowiąc przychody z praw majątkowych, w ustawie o podatku do-chodowym od osób fizycznych klasyfikowane razem z przychodami z kapitałów pie-niężnych (por. art. 10 ust. 1 pkt 7 PDOFizU). Konstrukcja źródła przychodów jest istotna z dwóch względów:

– 1) rozgraniczenia przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych od przychodów z innego rodzaju źródeł oraz – 2) techniki obliczania wysokości zobowiązania podatkowego.

Ad 1). Istotne jest zwłaszcza rozgraniczenie przychodów z tytułu własności inte-lektualnej od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Można wskazać kilka punktów, w których te dwie sfery działalności w kontekście opodatkowania prowadzących je podmiotów się przecinają.

Leave a Reply