Partnerzy


Kluczowe znaczenie z punktu widzenia prawa autorskiego

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia prawa autorskiego i praw pokrewnych ma kwestia pierwsza. Do końca 1998 r. między regulacją ubezpieczeniową a unormowaniem przedmiotu ochrony w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych występował brak spójności. Stan ten utrzymany został zasadniczo na gruncie nowych przepisów (por. art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W obu powyższych regulacjach krąg podmiotów uprawnionych odpowiednio do świadczeń ubezpieczeniowych oraz z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych wyznaczony jest z powołaniem się na charakter prowadzonej przez te podmioty działalności. Podczas jednak gdy w przypadku ochrony z tytułu praw własności inte-lektualnej o jej powstaniu decyduje każdorazowo efekt twórczej lub wykonawczej działalności w postaci utworu lub artystycznego wykonania, czyli chronione są dobra niematerialne, nie zaś sama działalność jako taka, w prawie ubezpieczeniowym właśnie działalność twórcza lub artystyczna predestynuje osoby ją prowadzące do świadczeń emerytalnych i rentowych.

Leave a Reply