Partnerzy


Dyrektor szkoły a formy współpracy

Dyrektora szkoły obowiązują określone w ustawie o związkach zawodowych formy współpracy i współdziałania. Wprowadzony przez zapis kodeksu pracy tiyb konsultacji wprawdzie nie zobowiązuje dyrektora do zmiany decyzji kadrowych, jest jednak elementem wpływającym na praktykę stosowania prawa pracy. Konsultowane są między innymi:

rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,

rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,

wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy,

– przeniesienie służbowe,

– wnioski o odznaczenia, wyróżnienia, nagrody.

Podjęcie decyzji przez dyrektora

Jeżeli w przepisach prawa podjęcie decyzji przez dyrektora jest uzależnione od uzgodnienia stanowiska ze związkiem, zasada jednoosobowego kierownictwa jest zastępowana przez zasadę decydowania kolegialnego. Wymóg pozyskania zgody związku zawodowego wskazuje, że podjęcie decyzji z pominięciem związku zawodowego jest prawnie wadliwe. Do decyzji kolegialnych należą:

– ustalenie regulaminu pracy, regulaminu nagród, regulaminów premiowania i wynagradzania,

– określenie zasad wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego,

– określenie planów urlopów wypoczynkowych,

– przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego,

– rozpatrywanie sprzeciwu od nałożonej na pracownika kary porządkowej w trybie art. 112 kp.

Leave a Reply